Trafikselskaberne

NYHEDER

Fælles dansk svensk henvendelse til Kommissionen om elafgift for busser

Trafikselskaberne i Danmark og Danske Busvognmænd har sammen med vores svenske søsterorganisationer afsendt et brev til EU-Kommissionen, hvori der foreslås en let opdatering af Energibeskatningsdirektivet, der vil muliggøre, at afgiften for strøm anvendt til busser kan komme ned på EU's minimumsats.

Problemet har sin rod i, at elbusser er ikke eksplicit nævnt i en liste i Energibeskatningsdirektivet (2003/96/EF). Af artikel 15 stk. e fremgår, at el anvendt til jernbane, metro, sporvogn og trolleybus helt eller delvist kan afgiftsfritages.

Baggrunden for, at elbusser ikke er medtaget formodes at være, at elbusser ikke var relevante tilbage i 2003. Situationen er nu en anden, og de danske og svenske organisationer opfordrer Kommissionen til at omfatte el anvendt til busser.

Brevet kan læses her.

Trafikselskaberne afholder bestyrelsesseminar 24. maj 2017 i Aarhus

Der er sammensat et spændende program med fokus på takstharmonisering, Den Samlede Rejse samt trafikplaner og indpasning af letbaner.

Endvidere er planlagt besøg hos Aarhus Letbane.

Se det fulde program her.

Handout om Flextrafik, januar 2016

Flextrafik er behovsstyret kollektiv trafik. Flextrafik koordinerer ture under forskellige kørselsordninger på tværs af kommuner og regioner i et planlægningssystem, så flest muligt borgere kører i færrest mulige vogne. IT-systemet finder den billigste vogn, der imødekommer borgerens behov, og koordinerer turen med andre ture. Vognene udnyttes optimalt, der er reduceret tomkørsel og kommuner og regioner opnår stordriftsfordele.

Handout'et viser kort de forskellige kørselsordninger og søger at nuancere en række misforståelser og myter om Flextrafik.

Læs handout'et her.

Forbedret landsdækkende handicapbefordring, december 2015

Trafikselskaberne – BAT, FynBus, Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik –forbedrer pr. 1.1.2016 den landsdækkende handicapbefordring.

Det følger af den reviderede lov om trafikselskaber, at ’trafikselskaberne kan samarbejde om individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede, som krydser grænserne mellem mere end to trafikselskabers områder’. Trafikselskaberne har aftalt i en toårig forsøgsperiode at udvide samarbejdet om landsdækkende handicapkørsel, så brugerne tilbydes min. 10 landsdækkende enkeltrejser pr. år.

Kunderne kan tage kendte regler og priser med overalt i landet
Kunderne bestiller den landsdækkende rejse ét sted, oplever priser og regler kendt fra eget område samt større driftssikkerhed i og med deres tilslutningsrejse nu vil blive overvåget af trafikselskabet.

Eksempel
En bruger af Movias handicapordning skal til Aarhus. Movia kontaktes og foretager følgende bestillinger: A) Transport fra hjemmet til Kbh Hovedbanegård, B) togrejse til Aarhus Banegård og C) transport til slutdestinationen

Der er endvidere tale om en forbedring ved, at trafikselskaberne kan tilbyde kunderne interne rejser i andre trafikselskabers område.

For yderligere information om handicapbefordring kontakt det relevante regionale trafikselskab.
Læs evt. mere om samarbejdsaftalen her.

Værktøj til miljøsammenligning af busser, august 2014
Trafikselskaberne i Danmark har fået midler fra Trafikstyrelsens forsøgspulje. I samarbejde med Niras er rapporten ’Miljøanalyse og harmonisering af miljøkrav i udbud’ samt et tilhørende miljøværktøj i form af en beregner blevet udarbejdet.

Med den kan man på en given busrute se, hvad der miljømæssigt er vundet ved én bustype frem for en anden i forhold til euronorm, størrelse, drivmiddelstype, om der er gennemført kurser i miljøvenlig kørsel samt om der er eftermonteret ekstra partikelfilter.

Se mere her.

Ny bestyrelse for Trafikselskaberne i Danmark, 22. maj 2014
Morten Andersen, formand for FynBus, er ny formand for bestyrelsen for Trafikselskaberne i Danmark. Det blev konklusionen, da foreningen d. 21. maj 2014 konstituerede sig i København. Per Hovmand, næstformand for Movia, blev valgt som næstformand.

En af Trafikselskaberne i Danmarks vigtigste opgaver bliver at fortsætte arbejdet for at sikre flere passagerer i den kollektive trafik, fortæller den nyvalgte formand.
- Der foretages omfattende investeringer i togdriften. Og det er vigtigt, at vi i farten ikke glemmer tilbringertrafikken. Busserne har en væsentlig og selvstændig rolle at spille i den moderne kollektive trafik, siger Morten Andersen og fortsætter:
- Det er en vigtig opgave for Trafikselskaberne i Danmark at fortsætte og styrke samarbejdet mellem trafikselskaberne – bl.a. om en national busstrategi. Der skal være en strategi for, hvordan vi får flere passagerer med busserne og gør det nemmere at komme til toget, siger Morten Andersen.

Morten Andersen har siden 2010 været borgmester i Nordfyns Kommune, hvor han er valgt for Venstre. Ud over formand Morten Andersen, FynBus, og næstformand Per Hovmand, Movia, består bestyrelsen af Carsten Scheibye, BAT, Hans Bang Hansen, Midttrafik, Thomas Gyldal Petersen, Movia, Thomas Kastrup-Larsen, NT og Jesper Frost Rasmussen, Sydtrafik.

Printet, den 14/12-18 fra www.trafikselskaberne.dk/trafikselskaberne.dk/nyheder/