TRAFIKSELSKABER

/

BESTYRELSE

Hvert trafikselskab ledes af en bestyrelse på højst ni medlemmer. To af medlemmerne udpeges af Regionsrådet og syv af kommunalbestyrelserne inden for trafikselskabets område. Kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner vælger et repræsentantskab for trafikselskabet, der består af et medlem fra hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse. De resterende medlemmer af repræsentantskabet udpeger de øvrige kommunale medlemmer af trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter reglen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber og endelig er det bestyrelsen, som ansætter og afskediger direktionen.