TRAFIKSELSKABER

/

PASSAGERUDVIKLING

Udviklingen i perioden 2003-2007
Trafikselskaberne har oplevet et generelt passagerfald i perioden 2003-2007 på 9 %. Alle dele af landet er ramt af passagerfaldet, hvorfor der er tale om en landsdækkende udfordring.
Passagerfaldet har givet anledning til faldende passagerindtægter på 4 % og et øget tilskudsbehov på 20 % (i faste priser 7 %). En del af passagerfaldet kan tilskrives tilpasninger i kørselsomfanget på 6 %, mens en anden væsentlig årsag skal findes i den økonomiske vækst og herunder konkurrencen fra bilen.

Årsager
Det fremgår af trafikselskabernes data, at knækket kommer i 2004. Pr. 1. januar 2004 bortfaldt Statens kompensation for 10 % nedsatte takster. Det indebar betydelige taksstigninger i 2004 og årene fremover, idet nogle trafikselskaber valgte at hæve taksterne i et hug, andre at fordele takststigningerne over to eller flere år. Takststigningerne faldt derved sammen med en periode med en markant velstandsstigning i Danmark, der blandt andet har øget antallet af husstande med én og to biler. Væksten i trafikken er på den baggrund i perioden først og fremmest sket i den individuelle trafik. Væksten forstærkes af, at man i størstedelen af landet oplever, at man kan komme længere på 20 kr. brugt til benzin end 20 kr. brugt på bus og tog. Da det er et af de væsentlige kriterier for borgernes valg af rejsemiddel, ser vi (et) stigende antal kunder, der fravælger bussen.

Merudgift til kommuner og regioner
Passagerfaldet er væsentlig større end reduktionerne i kørselsomfanget. Det har reduceret selvfinansieringsgraden og øget tilskudsbehovet, det vil sige, at det koster mere for kommuner og regioner at drive den kollektive trafik. Et stigende passagertal i busserne vil alt andet lige øge selvfinansieringsgraden og gøre branchen mindre afhængig af offentlige midler.

Udviklingen skal vendes
På kort sigt vil et mere konkurrencedygtigt busprodukt medvirke til at stoppe faldet i passagerudviklingen og skabe grobund for en længerevarende og bedre kunderelation. På længere sigt vil en udbygning af kunderelationen føre til højere loyalitet over for busproduktet, skabe et bedre image for branchen og sikre tilgang af nye kunder. En positiv passagerudvikling er endelig forbundet med en række fordele inden for trængsel, miljø og økonomi.

Derfor arbejder trafikselskaberne enkeltvis og sammen for at få bedre vilkår for den kollektive trafik.