UDVIKLING

/

INCITAMENTSKONTRAKTER

Alle trafikselskaber arbejder med incitamentskontrakter eller bod- og bonussystemer. Formålet med incitamentskontrakter er at sikre, at trafikselskab og entreprenør har fælles mål. Det er oftest ønsket at skaffe flere passagerer eller højne kundetilfredsheden. Så vil det være de parametre operatøren belønnes for.

I Sverige har der været meget gode erfaringer med at oprette incitamentskontrakter og de første erfaringer herhjemme er også positive.

Jylland
Sydtrafik indgik allerede ved sin oprettelse i 2007 som en af de første kontrakter med entreprenører en incitamentskontrakt.

Nordjyllands Trafikselskab arbejder med en kvalitetsmodel for bybusserne i Aalborg således, at entreprenører kan optjene en bonus. Bonussen til entreprenørerne bestemmes alene af fire årlige kundetilfredshedsundersøgelser samt antallet af kundeklager. NT har samtidig indført incitamentskontrakter, så indtægterne ved passagerfremgang på buslinjerne deles mellem de respektive entreprenører og trafikselskabet.

Det er Midttrafiks mål, at en del af kørslen skal udliciteres på incitamentskontrakter. Midttrafik afprøver derfor som et forsøg en incitamentskontrakt, hvor busselskabet får kontant bonus, hvis konkrete mål for passagertilfredshed kan opfyldes, ligesom flere og nye passagerer vil blive afregnet kontant.

Hovedstaden
Movia arbejder med incitamentskontrakter på linje 150S og 173E med belønning af operatøren ved passagerfremgang. Ved passagerfremgang bruger Movia derudover eget overskud på at sætte flere busser ind på linjen. De første erfaringer med incitamentskontrakten på linje 150S er meget positive med op mod 16 % passagerfremgang på linjen.

Hos BAT belønnes chaufførerne ved overholdelse af køreplanen. BAT har i sit budget sat midler af til rejsegarantien og en kontraktlig bestemmelse sikrer, at uforbrugte midler tilfalder chaufførerne som en påskønnelse for høj regularitet.